O svazku

Orgány svazku

Valná hromada - nejvyšší orgán svazku

Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech svazku, není-li dále stanoveno jinak. Valná hromada je tvořena zástupci členských obcí svazku. Do pravomocí valné hromady náleží: schvalování, doplnění a změny stanov, volby předsedy svazku, místopředsedy svazku, kontrolní komise a rady svazku, schvalování výše členských příspěvků, schalování zpráv o činnosti svazku, schalování rozpočtu svazku a jeho změn, závěrečného účtu spolu se správou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku nebo auditu za uplynulý kalendářní rok, schalování vstupu obcí do svazku, zániku členství ve svazku v případě porušení stanov aj.

Předsedkyně svazku - statutární orgán svazku

Na Valné hromadě 9. prosince 2014 byla předsedkyní Mikroregionu Hranicko zvolena Ing. Júlia Vozáková (starostka městyse Hustopeče nad Bečvou).

Rada svazku - výkonný a koordinační orgán svazku

Radu tvoří předseda svazku, mistopředseda svazku a dalších 5 členů rady. Do působnosti rady patří zejména: realizace usnesení valné hromady, zpracovnání návzhu rozpočtu svazku, příprava řádného a mimořádného jednání valné hromady a plnění dalších úkolů daných valnou hromadou a také úkolů, které nejsou svěreny ostatním orgánům svazku. Funkční období rady je 1 rok.

Na Valné hromadě 9. prosince 2014 byla zvolena Rada MR Hranicko v tomto složení:

  • Ing. Júlia Vozáková (předsedkyně svazku) - starostka městyse Hustopeče nad Bečvou
  • Ing. Petr Pajdla (místopředseda svazku) - starosta obce Střítež nad Ludinou
  • Alena Veličková - starostka obce Horní Újezd
  • Libor Vykopal- starosta obce Ústí
  • Petra Kočnarová - starostka obce Skalička
  • Ing. Jaroslav Šindler - starosta obce Partutovice
  • Jiří Kudláček - starosta města Hranice (od jara 2015)

Kontrolní komise - kontrolní orgán svazku

Kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření svazku. Je tříčlenná a je volená valnou hromadou. V čele kontrolní komise stojí její předseda, který je volen členy kontrolní komise. Funkční období kontrolní komise je jeden rok.
Kontrolní komise se schází v termínech podle plánu kontrol. Je-li to nezbytně nutné může jednání kontrolní komise svolat její předseda mimo termín stanovený plánem kontrol.
Kontrolní komise předkládá zprávu o své činnosti valné hromadě.

Členové komise v letech 2015 - 2018:

  • Mgr. Marta Koubková - starostka obce Polom
  • Ing. Vladimír Zamazal - starosta obce Špičky
  • Ing. Jiří Andrýs - starosta obce Černotín
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU