O spolku

Orgány spolku

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Členem Valné hromady je každý člen spolku. Členové spolku, kteří jsou právnickými osobami, vykonávají svá práva na valné hromadě pověřenou osobou. Valná hromada rozhoduje o nejdůležitějších otázkách spolku, jako jsou přijetí základních programových dokumenty spolku, schvalování plánu činnosti spolku na nadcházející období, schvalování zprávy o činnosti spolku a ročního rozpočtu, volba členů Výboru MAS, volba předsedy a místopředsedy Výboru MAS.

Výbor MAS

Výbor MAS je statutárním orgánem spolku a má 11 členů, kteří jsou voleni Valnou hromadou. Do působnosti Výboru MAS patří zejména: svolávání Valné hromady, věcné, organizační a administrativní zajištění jeho průběhu, sestavování návrhu rozpočtu a návrhu roční účetní uzávěrky spolku, zpracovávání zpráv o činnosti spolku, zřizování komisí, popř. jiných pracovních a iniciativních skupin, výklad stanov spolku, rozhoduje o nákupu, využití a prodeji majetku spolku.

Výbor MAS pracuje od 7. 2. 2018 v tomto složení:

 • Mikroregion Hranicko (Tomášová Marcela)
 • Obec Partutovice (Šindler Jaroslav)
 • Obec Skalička (Kočnarová Petra)
 • Obec Střítež nad Ludinou (Haitl Radim)
 • TJ Sokol Horní Újezd, z.s. (Tomeček Eduard)
 • Městys Hustopeče nad Bečvou (Vomáčka Václav)
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Újezd (Veličková Alena)
 • Skácel Vojtěch (Skácel Vojtěch)
 • Ski klub Hranice, spolek (Konečný Filip)
 • Troup Mirko (Troup Mirko)
 • TJ Střítež nad Ludinou, z.s. (Černá Jana)

Předseda a místopředseda Výboru MAS

Předseda je statutárním zástupcem spolku a se souhlasem Výboru MAS činí jménem spolku právní úkony. Místopředseda ho zastupuje v nepřítomnosti. Předseda zastupuje spolku navenek. Předsedu a místopředsedu Výboru MAS volí ze svého středu Výbor MAS.

Předsedou Výboru MAS byl na Valné hromadě dne 7. února 2018 opětovně zvolen Vojtěch Skácel, který je členem MAS jako fyzická osoba, místopředsedou byl zvolen Městys Hustopeče nad Bečvou, který v MAS zastupuje Ing. Václav Vomáčka MSc., BBS.

Kontrolní komise

Kontrolní komise má právo nahlížet do všech písemností spolku. Ve své práci Kontrolní komise odpovídá Valné hromadě. Kontrolní komise sleduje a kontroluje veškeré činnosti spolku zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku, hodnocení projektů a programů realizovaných spolkem, předkládá zprávy o kontrole Valné hromadě, a to minimálně jedenkrát ročně, projednává stížností členů. Při své činnosti se řídí Statutem Kontrolní komise. Člen Kontrolní komise nemůže být členem Výboru MAS ani zaměstnancem spolku. Předsedou kontrolní komise byl zvolen Městys Hustopeče nad Bečvou zastoupený Ing. Václavem Vomáčkou MSc.

Kontrolní komise pracuje od 7. února 2018 v tomto složení:

 • Lázně Teplice nad Bečvou (Růžička Zdeněk)
 • Obec Rouské (Tvrdoňová Daniela)
 • Tělocvičná jednota SOKOL Hranice (Kubešová Vladimíra)
 • Ochránci Záhorské přírody a vod Býškovice, z.s. (Světlíková Jana)
 • Obec Teplice nad Bečvou (Pavela Marek)

Výběrová komise

Výběrová komise má za úkol revizi kontroly kritérií přijatelnosti prováděné manažerem MAS, hodnocení registrovaných žádostí o podporu podle preferenčních kritérií a určení pořadí projektů. Při své činnosti respektuje názor a doporučení poradních skupin MAS (poradní skupina zemědělství, revitalizace obcí, cestovní ruch, mládež a ženy). Při své činnosti se řídí Statutem Výběrové komise. Předsedou Výběrové komise byla zvolena ZŠ a MŠ Bělotín zastoupená Mgr. Ivanem Fibichem.

Výběrová komise pracuje od 31. května 2018 v tomto složení:

 • ZŠ a MŠ Bělotín (Fibich Ivan)
 • Mikuš Radovan (Mikuš Radovan)
 • Obec Býškovice (Ladislav Lesák)
 • Hradil Arnošt (Hradil Arnošt)
 • Včelí království z.s. (Malovec Pavel)
 • Březík Petr (Březík Petr)
 • Wildner Miroslav (Wildner Miroslav)
 • Statky Potštát a.s. (Marie Honová)
 • Spolek Patriot (Marta Pavelková)

Management MAS

Management MAS zabezpečuje výkonné a administrativní zázemí pro činnost spolku. Jako hlavní manažer pro realizaci SCLLD pracuje od června 2008 Mgr. František Kopecký, od května 2016 zastává pozici Animátorky škol/projektové manažerky Mgr. Hana Gaďurková. V listopadu 2016 nastoupila na pozici projektové manažerky Mgr. Karolína Berousková. Počátkem roku 2016 nastoupila na pozici asistentky MAS Žaneta Rosová DiS..

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU