MAS Hranicko > V Hranicích se uskutečnila mezinárodní konference o spolupráci aktérů rozvoje venkova

V Hranicích se uskutečnila mezinárodní konference o spolupráci aktérů rozvoje venkova

18. 10. 2018

Ve dnech 10-11.9.2018 se v Hranicích v hotelu Centrum uskutečnila mezinárodní konference s názvem CoCoBeLA (zkratka anglického názvu Coordinated Cooperation Between LAGs). Konference se konala pod záštitou a za finančního přispění Central Europe Initiative Fund, Ministerstva zemědělství – Celostátní sítě pro venkov a Olomouckého kraje. Konferenci pořádala Hranická rozvojová agentura ve spolupráci s Místní akční skupinou Hranicko. 

Konference se zúčastnili zástupci rozličných organizací, zabývajících se rozvojem venkova (MAS a Národní síť MAS, Celostátní síť pro venkov, Sdružení obcí, Centrum pro ekonomický a venkovský rozvoj) z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Makedonie, Srbska, Litvy, Maďarska, Polska a Slovenska. Česká republika byla prezentována vždy jedním zástupcem MAS za každý kraj. 

Tématem dvoudenní konference bylo Partnerství pro venkov, konkrétně dvě hlavní otázky: "Jaká jsou východiska pro mezinárodní spolupráci ve venkovském území prostřednictvím MAS?" a "Jak si představujeme mezinárodní spolupráci pro rozvoj venkova v budoucnu, jaké jsou zdroje a jaké možné nástroje?"

Konferenci slavnostně zahájil předseda NS MAS ČR Jiří Krist. Poté přednesli své referáty zástupci Evropského ekonomického a sociálního výboru, Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova, Evropské sítě pro rozvoj venkova a Sdružení místních samospráv. Následovaly prezentace jednotlivých zahraničních hostů o aktuální situaci v jednotlivých zemích v oblasti místního rozvoje, možnostech a tématech mezinárodní spolupráce, na něž navázal workshop, během něhož představili své aktivity a rozvojový projekt v Gruzii členové pracovní skupiny pro mezinárodní spolupráci NS MAS ČR. V rámci následné diskuse účastníků byl zmíněn hlavní problém, kterému členské a nečlenské státy EU v rámci projektů spolupráce čelí  –  nečlenské státy disponují pouze velice omezenými prostředky na tyto aktivity,  aktuálním problémem členských států je pak nesoulad pravidel a metodik pro tyto projekty. Ty jsou totiž tvořeny na národní úrovni, tedy jednotlivými členskými státy, a proto spolu často nekorespondují, projekty je pak obtížné navrhnout a realizovat. Druhý den konference proběhly 3 kulaté stoly na téma Workcampy v území MAS, Stáže a studijní pobyty (s možným využitím finančních zdrojů z programu Erasmus+) a Podpora bussinesu na území MAS.

Důležitým výstupem konference bude tištěná brožura, kde budou jednak představeni její účastníci a dále zde budou formulovány závěry konference včetně výčtu možností pro financování mezinárodních projektů spolupráce. Výroba a tisk brožury bude zajištěna prostřednictvím Celostátní sítě pro venkov.  Brožura bude zpracována v české a anglické verzi a bude následně k dispozici v tištěné i elektronické podobě.

Karolína Berousková

k.berouskova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU