MAS Hranicko > Místní akční plán vzdělávání pro Hranicko schválen

Místní akční plán vzdělávání pro Hranicko schválen

21. 7. 2017

Na středeční jednání Řídícího výboru MAP došlo ke schválení zásadních dokumentů projektu MAP pro Hranicko. Byla schválena finální verze dokumentu Místní akční plán vzdělávání pro Hranicko, který je zpracováván na období 2017 – 2023 a zahrnuje několik částí - analytickou část, strategický rámec, akční plán a implementační část.
Analytická část MAP obsahuje zejména základní informace o území SO ORP Hranice, metaanalýzu stávajících strategických dokumentů, vyhodnocení dotazníkových šetření a vymezení prioritních problémových oblastí vzdělávání v území na základě SWOT analýz jako východisko strategické části.
Strategický rámec MAP obsahuje komunitně nastavenou vizi, priority a cíle oblasti vzdělávání na území SO ORP Hranice do roku 2023. Součástí strategického rámce je tzv. Dohoda o prioritách v oblasti vzdělávání, která obsahuje tabulku projektových (investičních i neinvestičních) záměrů škol a organizací neformálního a zájmového vzdělávání. Soulad investičních akcí se schváleným Strategickým rámcem MAP je nezbytným předpokladem pro získání dotační podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Strategický rámec MAP lze jednou za šest měsíců aktualizovat.
Strategický rámec MAP je východiskem pro akční plán pro území SO ORP Hranice. Akční plán formuluje opatření a konkrétní aktivity, kterými se z výchozího stavu dosáhne stavu cílového/plánovaného. Akční plán je dále rozpracováván na jednotlivé roční akční plány. Na jednání byly schváleny Roční akční plány na roky 2017 a 2018.
V implementační části pak naleznete popis organizační struktury MAP, fungování MAP a procesní diagramy, které budou každoročně využívány při reflexi ročních akčních plánů, při aktualizaci MAP, tvorbě nových ročních akčních plánů a při přípravě projektových záměrů. Byla naplánována zářijová konference všech zřizovatelů, ředitelů a veřejnosti, na které dojde k představení výstupů a výsledků projektu.

Mgr. Hana Gaďurková

h.gadurkova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU