MAS Hranicko > MAS Hranicko vyhlásila 3.výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Podporu zaměstnanosti

MAS Hranicko vyhlásila 3.výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Podporu zaměstnanosti

18. 9. 2018

MAS Hranicko dne 17. 9. 2018 vyhlásila 3. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Podporu zaměstnanosti. Alokace výzvy činí 6 047 338 Kč celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. Výzva potrvá do 23. 11. 2018 do 12h, poté se uzavře.

Informační seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě se uskuteční v úterý 6.11.2018 od 15,30 h v sídle MAS (Kunzova vila - Zámeček), Tř. 1. máje 328 v Hranicích. 

Smyslem výzvy je podpořit na území MAS ty aktivity, které mají za cíl sladit kvalifikaci uchazečů s potřebami místního trhu práce, obnovit pracovní návyky dlouhodobě nezaměstnaných, vytvořit funkční síť spolupracujících partnerů na trhu práce a pomoci osobám s řešením osobních problémů, jež komplikují jejich návrat na pracovní trh, popř. pomoci těmto osobám s rozjezdem vlastní podnikatelské činnosti. Podporované aktivity a projekty budou vhodně doplňovat aktivity Úřadu práce. Důraz bude kladen na  poskytování různých forem poradenství a s tím související bilanční a pracovní diagnostiku a na realizaci rekvalifikačních kurzů výhradně v návaznosti na potřeby místních zaměstnavatelů a lokálního trhu práce. V případě zařazení aktivity 3.2  b) se musí jednat o projekt, zaměřený na cílovou skupinu, s komplexní sadou dalších podporovaných aktivit vedoucích k naplnění cílů. 

Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami. 

V této výzvě jsou podporována tato konkrétní opatření v oblasti zaměstnanosti: 

1.1.) Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce

a) Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin k nalezení zaměstnání a jeho udržení

b) Rozvoj základních kompetencí osob z cílových skupin za účelem snazšího uplatnění na trhu práce 

c) Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání

1.2.) Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin 

a) Podpora vytváření nových pracovních míst

b) Podpora umístění na volná pracovní místa 

c) Podpora zahájení podnikatelské činnosti

d) Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce

1.3.) Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce 

a) Podpora flexibilních forem zaměstnání

b) Podpora zaměstnanců

1.4.) Podpora prostupného zaměstnávání

a) Prostupné zaměstnávání 

Upozornění: Podrobnosti k daným opatřením, včetně příkladů podporovaných a nepodporovaných aktivit  jsou uvedeny v příloze č. 2 této výzvy, nazvané Popis podporovaných aktivit. 

V každém projektu by měla být zařazena aktivita spojená s tvorbou nových udržitelných pracovních míst, umístěním na volná pracovní místa či zprostředkováním zaměstnání, čímž je v maximální míře zajištěno zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny. Zároveň je nutné dbát na zajištění komplexního charakteru předkládaného projektu, který musí tvořit provázaný celek na sebe navazujících aktivit, jež usnadní přístup cílové skupiny na trh práce. Z důvodu koordinace a efektivnosti intervencí na podporu zaměstnanosti, doporučujeme žadatelům vždy předem konzultovat projektové záměry v oblasti zaměstnanosti s územně příslušnými kontaktními pracovišti ÚP ČR. V projektech realizované aktivity by neměly nahrazovat činnosti ÚP ČR, ale naopak je doplňovat a rozšiřovat s ohledem na detailní znalost potřeb lokálního trhu práce. 

Maximální objem nákladů investičního charakteru (nákup dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku) na celkových přímých způsobilých nákladech projektu činí 50 %.

Veškeré další informace k připravované výzvě najdou žadatelé na stránce  www.regionhranicko.cz/sclld v sekci Program MAS-OPZ, kde je zveřejněna výzva včetně příloh, kde jsou uvedeny podrobnější informace k podporovaným aktivitám a kritéria, podle kterých budou projektové žádosti hodnoceny. 

Žádosti o podporu podávají žadatelé přes portál MS2014+. 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte projektovou manažerku MAS Karolínu Berouskovou, tel. 731 456 266, email: k.berouskova@regionhgranicko.cz. 

 

Karolína Berousková

k.berouskova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU