MAS Hranicko > MAS Hranicko vyhlásila 2 výzvy dotačního programu MAS-OPŽP na realizaci ÚSES a výsadbu sídelní zeleně

MAS Hranicko vyhlásila 2 výzvy dotačního programu MAS-OPŽP na realizaci ÚSES a výsadbu sídelní zeleně

18. 3. 2019

Dne 15.3.2019 vyhlásila MAS Hranicko 1. a 2. výzvu dotačního programu MAS-OPŽP. Uzávěrka pro podávání žádostí o dotaci je stanovena na 30.9.2019, více jak pětiměsíční trvání výzvy je dáno složitější přípravou projektové dokumentace, která mimo jiné vyžaduje biologické posouzení stávajícího stavu řešených lokalit. Toto posouzení je pak nutno provést ve vegetačním období. Žadateli v obou výzvách mohou být (mimo další) obce, mikroregiony, spolky, podnikatelské subjekty i fyzické osoby.

1. Výzva - Realizace ÚSES (specifický cíl 4.3 OP ŽP)

Do této Výzvy MAS nasměrovala alokaci 1.000.000 Kč a počítá tak s podporou nejspíše jednoho vybraného projektu, v rámci něhož bude vybudován nebo obnoven územní systém ekologické stability (ÚSES) na území některé z obcí v MAS Hranicko. Podpořit lze založení biocenter a biokoridorů ÚSES
nebo jejich částí a to 100% dotací nebo zlepšení funkčního stavu už existujících biocenter a biokoridorů ÚSES s 80% dotací. Text 1. Výzvy, kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, bodovací kritéria věcného hodnocení a Interní postupy MAS Hranicko pro adminsitraci podaných žádostí o dotaci naleznete v příloze této Aktuality, spolu s dalšími podklady pak také v příslušné sekci MAS-OPŽP na webu www.regionhranicko.cz/sclld

 

2. Výzva - Sídelní zeleň (specifický cíl 4.4 OP ŽP)

V této výzvě je k rozdělení mezi žadatele z regionu Hranicko připraveno 9.000.000 Kč. Dotace tvoří 60% způsobilých výdajů, podpořeny tak budou projekty v celkovém úhrnu rozpočtů 15.000.000 Kč. Maximální rozpočet projektu MAS omezila na 4.000.000 Kč tak, aby ve výzvě uspělo více žadatelů s menšími nebo středně velkými projekty. Podporovanou aktivitou je zakládání či obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně v intravilánech obcí. Text 2. Výzvy, kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, bodovací kritéria věcného hodnocení a Interní postupy MAS Hranicko pro administraci podaných žádostí o dotaci naleznete v příloze této Aktuality, spolu s dalšími podklady pak také v příslušné sekci MAS-OPŽP na webu www.regionhranicko.cz/sclld

 

Pro konzultace se zájemci mohou obracet na kontaktní osobu Mgr. Karolínu Berouskovou, k.berouskova(at)regionhranicko.cz, tel.: 731 456 266.

František Kopecký

f.kopecky@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU