MAS Hranicko > MAS Hranicko chystá na jaro 2019 další sadu dotačních výzev

MAS Hranicko chystá na jaro 2019 další sadu dotačních výzev

4. 1. 2019

Valná hromada a Výbor MAS na konci roku 2018 aktualizovali harmonogram výzev dotačních programů MAS na období let 2019 a 2020. Aktualizace reaguje na několik nových faktů tak, aby bylo zajištěno co nejefektivnější čerpání prostředků, které jsou ve 4 dotačních programech MAS ještě k dispozici. Podrobný přehled přináší následující text a přiložená tabulka.

Dotační program MAS-IROP
Do tohoto největšího dotačního programu MAS promítla hned několik změn. Tou nejvýraznější je nucené ponížení finanční alokace celého programu. Ministerstvo pro místní rozvoj totiž přepočítalo místním akčním skupinám rezervovaný objem prostředků aktuálním kurzem koruny vůči EURu. Výsledkem je ztráta cca 3.150.000 Kč, které MAS poměrově promítla do všech 4 opatření, které ještě plánuje vyhlásit. Tuto ztrátu pro žadatele alespoň v oblastech Bezpečnosti dopravy a Infrastruktury základních škol kompenzuje naopak návrat prostředků ze dvou projektů, kterým sice v první vlně výzev MAS dotaci přidělila, ale nebudou se realizovat.

V březnu 2019 tak bude vyhlášena 7. výzva MAS-IROP pro oblast Bezpečnost dopravy s alokací 3.742.271,- Kč. Zaměří se na zvyšování bezpečnosti chodců a cyklistů v dopravě budováním bezbariérových komunikací, chodníků, přechodů, nástupišť a instalaci bezpečnostních prvků. Souběžně bude vyhlášena 8. výzva MAS-IROP pro oblast Infrastruktury ZŠ. Dotace umožní školám vybudovat či vybavit nové odborné učebny zaměřené na cizí jazyky, ICT či přírodní a polytechnické obory, projekty mohou zacílit také na bezbariérovost, vnitřní internetovou konektivitu či nákup kompenzačních pomůcek pro inkluzi. Vzhledem k omezené alokaci 3.401.125,- Kč a předpokládanému zájmu žadatelů je pravděpodobné, že MAS omezí ve výzvě stavební výdaje pouze na zajištění bezbariérovosti. Školy tak budou moci zřizovat učebny pouze ve stávajících prostorách bez nutnosti stavebních úprav typu vestaveb a přístaveb.

Na podzim 2019 se pak dotační program MAS-IROP uzavře výzvami na budování sociálních bytů s alokací 3.558.242,- Kč a budování parkovacích systémů pro bicykly u stanic a zastávek hromadné dopravy s objemem 826.547,- Kč.

 

Dotační program MAS-OPZ
Tento program dokázal během 4 výzev v roce 2018 vyhlásit téměř celou alokaci, zbylé prostředky MAS přesouvá do oblasti Sociálních služeb, kde aktuálně konzultujeme s Řídícím orgánem OP Zaměstnanost projektový záměr hospicové služby, která chce v regionu podpořit osoby pečující o své blízké v terminálním stadiu života. 5. Výzva Sociální služby – neinvestiční podpora s alokací 1.386.260,- Kč by měla být vyhlášena na jaře 2019.

 

Dotační program MAS-PRV
V dotačním programu určeném pro zemědělce a drobné podnikatele MAS upřesnila harmonogram čerpání. Ve Fichi 11 Rozvoj zemědělských podniků navýšila alokaci o prostředky ušetřené z realizace projektů předchozích dvou výzev programu. V květnu 2019 tak bude vyhlášena výzva s alokací 2.172.989,- Kč dotačních prostředků určených na investice v rostlinné a živočišné prvovýrobě, kromě rekonstrukcí budov mohou zemědělci nakoupit také pevně stojící technologie nebo mobilní zemědělské stroje. 

I přes dosavadní menší zájem žadatelů vnímá MAS Fichi 12 Zemědělské a potravinářské produkty jako důležitou oblast s vysokým potenciálem růstu, proto prozatím nepřistoupila k přesunu prostředků do jiných Fichí, ale naopak zbývající prostředky v objemu 2.236.415,- Kč vyhlásí místo roku 2020 už nyní na jaře 2019. Cílem je, aby v případě opětovného malého zájmu zůstal prostor pro přesunutí zbývající alokace pro rok 2020 např. do oblasti Drobného podnikání, kde nebyla uspokojena řada předchozích žadatelů.

V původních intencích naopak zůstává vyhlášení Fiche 15 Krátké dodavatelské řetězce, jež se zaměří na rozvoj dostupnosti místní produkce v regionálních prodejnách, tržnicích, eshopech či rozvážených bedýnkách. MAS se bude snažit připravit spolu s místními výrobci komplexní projekt, který by využil celou připravenou alokaci 1.914.180,- Kč, jeho součástí může být i vybudování stálé městské tržnice v Hranicích v případě, že se najde investor.

Pro rok 2020 pak MAS plánuje už jen vyhlášení poslední výzvy pro oblast zemědělské prvovýroby a rozhodnutí o využití alokace, která se do programu vrací z úspor vzniklých v realizovaných projektech a činí aktuálně cca 430.000,- Kč.


Dotační program MAS-OPŽP
Nová dotační oblast životního prostředí, kterou Ministerstvo nachystalo pro místní akční skupiny až v roce 2018, přináší pro rok 2019 jednorázovou výzvu pro 2 podporované aktivity. 1 milion korun směřuje do budování Územních systémů ekologické stability (ÚSES), 9 milionů korun je nachystáno obcím pro výsadbu Sídelní zeleně. Výzva bude vyhlášena koncem února 2019 a potrvá do léta s předpokládanou realizací podpořených projektů v roce 2020.

MAS připravuje v brzké době aktualizaci Sumářů jednotlivých výzev, které shrnují základní parametry a podmínky pro potenciální žadatele. V případě zájmu nyní doporučujeme osobní konzultaci s manažerem MAS Mgr. Františkem Kopeckým, 773583020, f.kopecky(at)regionhranicko.cz
 

František Kopecký

f.kopecky@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU