Hranická rozvojová agentura > Projekty > SCLLD Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020

SCLLD Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020

Nositel projektu

MAS Hranicko, Mikroregion Hranicko, Mikroregion Záhoran, Hranická rozvojová agentura, město Hranice a mnoho dalších

Cíl projektu

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Hranicko na období 2014 – 2020 (SCLLD) je komplexní dokument, který přispěje k sociální, ekonomické i environmentální udržitelnosti rozvoje území.

Po schválení strategie Ministerstvem pro místní rozvoj rozběhne na podzim 2016 MAS Hranicko realizaci 3 vlastních dotačních programů, v rámci nichž rozdělí konečným žadatelům v regionu až 84.000.000,- Kč v období 2016-2020.  

Popis projektu

Nositelem SCLLD je MAS Hranicko, která prostřednictvím tohoto integrovaného nástroje realizuje rozvoj venkovského prostoru. MAS Hranicko svojí působností pokrývá celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice, které je specifické svou přírodní i geografickou členitostí.
Aby byla vytvořena komplexní strategie, která vypovídá o současném stavu území a stanoví, jakým směrem se rozvoj regionu má ubírat a jak toho dosáhnout, spojily k přípravě dokumentu své síly místní rozvojové organizace, odborníci z regionu a do celého procesu byla zapojena široká veřejnost.
V čele tvorby stály Řešitelský tým a Strategický výbor pro přípravu SCLLD, oba orgány složené z managementu respektive zástupců MAS Hranicko, zástupců Hranické rozvojové agentury, Mikroregionu Hranicko, Mikroregionu Záhoran a města Hranice. Názory na stav regionu a jeho potřeby měli možnost vyjádřit občané, podnikatelské subjekty a subjekty cestovního ruchu v dotazníkových šetřeních, které byly doplněny o rozhovory se starosty všech 31 obcí. Činnými platformami byly také tematické pracovní skupiny, diskuze s veřejností byly vedeny prostřednictvím
veřejných projednání strategie. Výslednou podobu strategie, po projednání Výborem MAS, schválila Valná hromada MAS.
Strategický dokument je rozdělen do několika kapitol a podkapitol. Na základě sesbíraných dat jsou v Analytické části specifikovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, problémy a potřeby v regionu. Strategická část definuje vize, cíle, sady opatření a aktivit v rámci dotačních programů MAS reagující na výsledky zjištěných skutečností v území. Implementační část představuje rámec vymezující způsoby dosažení vytyčených cílů a realizaci sady opatření a aktivit.

Termín realizace

Zahájení:březen 2012
Ukončení:únor 2016
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU