Aktuality > Zemědělci či začínající podnikatelé v cestovním ruchu mohou získat dotace

Zemědělci či začínající podnikatelé v cestovním ruchu mohou získat dotace

17. 5. 2010
Vlastníte nebo byste chtěli pořídit nemovitost, kterou byste chtěli využít pro poskytování ubytovacích služeb, plánujete rozvoj svého podnikání v zemědělství? Evropské dotace Vám s Vašimi záměry mohou výrazně pomoci. Dne 17. května bylo vyhlášeno 10. kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova ČR (dále jen PRV).  V tomto kole budou poskytovány dotace v rámci tří opatření: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, Další odborné vzdělávání a informační činnost a podpora cestovního ruchu. Žádosti budou přijímány až do 30. června 2010. 
 
Opatření III.1.3.
Velmi přínosným opatření jak pro zemědělce, začínajícího podnikatele v cestovním ruchu, či obyčejného občana, který chce pouze využít svůj objekt je opatření Podpora cestovního ruchu. Díky záměru „Ubytování, sport“ mohou výše uvedené subjekty zrealizovat výstavbu či rekonstrukci objektu za účelem využití pro poskytování ubytovacích služeb. Podmínkou je, že žadatel je zemědělským podnikatelem, či podnikatelem v cestovním ruchu s kratší historií podnikání než 2 roky. Proto i majitel objektu, který nepodniká, si může zřídit oprávnění k podnikání a svůj objekt využít pro ubytování. V 10. výzvě je významně podporováno budování agrofarem s možností ubytování. Na vybudování ubytovacích služeb, či na zřízení půjčovny sportovního vybavení, či sportovní plochy může žadatel získat až 60% ze způsobilých výdajů.
Dále budou v rámci opatření podporovány projekty na vybudování pěších tras, vinařských stezek a hippostezek. Dotaci na výstavbu stezek mohou přitom získat kromě zemědělců a začínajících podnikatelů (historie podnikání v cestovním ruchu je kratší 2 let) i nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob. Díky podpoře z PRV je možné získat nazpět až 90% všech způsobilých výdajů.

Opatření I.1.3.
Opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům je určeno pro zemědělce či výrobce potravin. Podpora je zaměřena na hmotné a nehmotné investice do zpracovatelských provozů, které se týkají výroby potravin, nebo krmiv určených pro hospodářská zvířata poskytující potraviny. Podopatření navazuje na strategický cíl zlepšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského odvětví, zejména se zaměřuje na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a v neposlední řadě přispěje k řešení nových výzev, tzn. ke zmírnění změny klimatu podporou moderních energeticky úsporných zpracovatelských technologií na a k účinnému využívání vodních zdrojů. Podpořené akce by měly řešit problematické oblasti jako jsou nízká produktivita práce, nízký podíl produkce s vyšší přidanou hodnotou, a to zejména v oblasti zpracování mléka. Na projekty ve výše uvedených oblastech ke možné získat až 50% dotace.

Opatření I.3.1.
Toto opatření je specializováno především na realizaci vzdělávacích projektů zaměřených na získávání, prohlubování a inovaci znalostí a dovedností a šíření informací k jednotlivým opatřením osy I a II PRV a k cílům Společné zemědělské politiky. Je tedy určeno především pro odbornou veřejnost zabývající se Programem rozvoje venkova. Oprávněným žadatelem o dotaci v tomto opatření je fyzická nebo právnická osoba, která má vzdělávání v předmětu činnosti svého podnikání.
 

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU