Aktuality

Projekt EGPiS - 2. číslo informačního newletteru

9.2.2016 Financování z programu ERASMUS+ Sport pomohlo rozjet také projekt s názvem EGPiS. Jedním z jeho partnerů je Hranická rozvojová agentura. Projekt EGPiS (Encouraging Girls' Participation in Sports) se snaží najít způsoby, jak motivovat děvčata k pohybu, zdravému životnímu stylu, ke sportu apod. V únoru vyšlo již 2. číslo informačního newsletteru... Celý text >

Nové dotace pro dobrovolné hasiče

8.2.2016 nový dotační titul, který umožňuje bez rozdílu všem jednotkám požární ochrany - tedy i JPO V - získat dotaci na nákup dopravních automobilů nebo na výstavbu nebo rekonstrukci požárních zbrojnic. Státní rozpočet počítá pro rok 2016 s částkou 250 mil. Kč, přičemž spoluúčast krajů a obcí se předpokl&... Celý text >

Výstavba rybníků a investice do akvakultury

3.2.2016 Malé a střední podniky, mikropodniky, rybářské svazy a spolky či fyzické osoby mohou žádat o dotaci až 50% z celkových způsobilých výdajů, které jsou max. 5.000.000 Kč. Ministerstvo zemědělství připravuje výzvu na březen 2016 z Operačního programu Rybářství. Kromě modernizace a opatření vedoucí k ekologicky &scaron... Celý text >

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

1.2.2016 Ministerstvo zemědělství vyhlásilo program na Podporu opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Příjem žádostí je až do 29. dubna 2016 do 15:00 hodin. Oprávněnými žadateli jsou obce nebo svazky obcí, kdy příjemce může získat až 80% dotaci na: rekonstrukci, obnovu a odbahnění či výstavbu. ... Celý text >

Přijďte naposledy ovlivnit podobu dotačních programů MAS na roky 2016-2020

29.1.2016 MAS Hranicko zve širokou veřejnost na Závěrečnou veřejnou debatu ke Strategii rozvoje regionu Hranicko 2014-2020, která se uskuteční ve čtvrtek 4. února 2016 od 16h ve Velké zasedací síni hranického zámku.Využijte možnost naposledy před podáním Žádosti o realizaci strategie na MMR ovlivnit podobu dokumentu a nastavení jednotlivých parametrů do... Celý text >

Udržování a obnova kulturního dědictví venkova pro rok 2016

28.1.2016 Ministerstvo zemědělství pro tento rok připravilo nový dotační program s názvem Udržování a obnova kulturnío dědictví venkova. Obce do 5000 obyvatel, spolky, zájmová sdružení právnických osob, podnikatelé a další subjekty mohou získat až 70% dotace na obnovu památných staveb (kapličky, zvoničky, kříže, kostel... Celý text >

Dotace na mikrojesle

15.1.2016 Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo začátkem ledna 2016 výzvu k předkládání individuálních projektů. Výzva má název Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR. Obce, příspěvkové organizace či nestátní neziskové organizace mohou ... Celý text >

Grantový program 2016 vyhlášen!!!

5.1.2016 Celý text >

Vyhlášení dotací pro Olomoucký kraj se blíží

4.1.2016 Krajští zastupitelé 18. 12. 2015 schvalují nové dotační programy na rok 2016. Hlavním důvodem změny dosavadního způsobu přidělování dotací je snaha o přehlednější proces poskytování dotací z rozpočtu kraje. Od letošního roku budou dotace bez oborového zaměření zrušeny a místo nich je velmi v&yac... Celý text >

Výzva na podporu bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

22.12.2015 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 18. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Výzva nazvaná „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ je zaměřena na... Celý text >
 

Dotace na energetické úspory bytových domů

11.12.2015 Na energetické úspory bytových domů lze nyní žádost dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek (kromě fyzických osob nepodnikajících) mohou nyní žádat na zateplení bytového domu, instalaci systémů nuceného větrá... Celý text >

MŠMT vyhlásilo dotačí program na podporu sportu

11.12.2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vedle neinvestičních programů na podporu sportu, vyhlásilo dotační program v investiční oblasti. Jedná se o program 133510. V celkovém objemu státní podpory sportu pro rok 2016 je k dispozici bezmála 3,7 miliardy korun, z toho pro investice je rozpočet ve výši 870 milionů korun. O dotaci mohou ž&aa... Celý text >

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji

9.12.2015 Olomoucký kraj vyhlásí z kraje příštího roku příjem žádostí o dotaci z tzv. kotlíkových dotací. Všechny fyzické osoby z Olomouckého kraje mohou získat až 150 tis. Kč na výměnu zdroje tepla - kotle na pevná paliva a jeho výměnu za: - účinnější a novější kotel na pevná paliva... Celý text >

Alokace dotačních programů MAS a Strategie CLLD

9.12.2015 Vážení čtenáři, MAS Hranicko s potěšením informuje o úspěšném získání osvědčení o standardizaci. U Standardů MAS je kladen důraz na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídícím orgánům, žadatelům i široké veřejnosti v &u... Celý text >
 

Dotace na veřejné osvětlení i na úspory otopné soustavy

4.12.2015 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo již tradiční program zaměřený na úspory energií. Obce tak mohou žádat o dotace na výměnu osvětlovacích těles, optimalizaci řídícího systému VO, dále také na výměnu konstrukčních prvků, kabeláže v zemi i výkopové práce. Důležitou podmínkou je, že musí b&y... Celý text >

MINISTRYNĚ ŠLECHTOVÁ VYHLÁSÍ NOVÝ PROGRAM NA PODPORU DEMOLIC NEVYUŽITÝCH BUDOV

24.11.2015 Vláda ČR schválila návrh ministryně pro místní rozvoj, který by měl pomoci s řešením problému vylidněných a zdevastovaných budov. Na roky 2016 až 2018 má ministerstvo připraveno 300 milionů korun, konkrétně 100 milionů každý rok. Mnohá města a obce mají na svém území chátrající objekty, na jeji... Celý text >

Sociální začleňování, rovnost žen a mužů, rovné příležitosti

24.11.2015 Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Od 19. 11. 2015 do 31. 1. 2016 mohou spolky, další nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob a další organizace vykoná... Celý text >

Letní muzejní soutěž zná vítěze!

20.11.2015 V rámci akce Den kultury na zámku, která se konala v sobotu 24. 10. 2015, proběhlo vylosování třech šťastlivců, kteří od MAS Hranicko a provozovatelů expozic obdrželi zajímavé ceny. S losováním výherců pomohli i pan Miroslav Wildner, bývalý starosta, pan Ivo Lesák, současný místostarosta a pan Jiří Kudl&aacu... Celý text >

Vyhlášení programu Technologie v rámci OP PIK je plánováno na 11. prosince 2015

9.11.2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR poskytuje bližší informace k výzvě do programu Technologie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto programu mohou žádat malé a střední podniky o... Celý text >

Chystané nejzajímavější výzvy?

5.11.2015 Pro konec letošního roku i rok 2016 jsou plánovány některé velmi zajímavé výzvy, o kterých bychom určitě chtěli informovat všechny potenciální žadatele.  Jako první je výzva č. 14 na rozšíření kapacit mateřských škol z Integrovaného regionálního operačního programu. Předpo... Celý text >
 

Dotazníkové šetření - outdoorové tělesné aktivity

29.10.2015 Vyzýváme širokou veřejnost k vyplnění krátkého dotazníku, který je součástí projektu E-ONE (European Outdoor Network Experience). Dotazník, který se týká Vás a Vašeho vztahu k provozování tělesných aktivit pod širým nebem. Vaše údaje nám budou užitečné pro další... Celý text >

Další Výzva z OPZ na Podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

22.10.2015 V rámci prioritní osy 1 Sociální začleňování a boj s chudobou operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020 byla vyhlášena Výzva s názvem Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování. Nejzazší termín pro podávání žádostí je Mezi způsobilé ... Celý text >
 

Dalších 6 miliard na kanalizace, čistírny odpadních vod, ovzduší i odpady. Startují nové výzvy z OP ŽP 2014–2020

16.10.2015

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašuje 7 nových výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020. Zřejmě nejvíce očekávanou je v... Celý text >

Prezentační výstava středních škol a jejich studijních a učebních oborů pro školní rok 2016/2017

12.10.2015 Celý text >

Evropský sociální fond podpoří sociální podnikání

11.10.2015 Do 30. 11. 2015 mohou žadatelé předkládat svoje projektové záměry z oblasti sociálního podnikání. Osoby samostatně výdělečně činné, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti či družstva mohou získat až 6 mil. Kč na projekt v délce i 24 měsíců. Výzva nazvaná Podpora sociálního podnik&a... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU