Aktuality


Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Udržování a obnova kulturního dědictví venkova pro rok 2016

28.1.2016 Ministerstvo zemědělství pro tento rok připravilo nový dotační program s názvem Udržování a obnova kulturnío dědictví venkova. Obce do 5000 obyvatel, spolky, zájmová sdružení právnických osob, podnikatelé a další subjekty mohou získat až 70% dotace na obnovu památných staveb (kapličky, zvoničky, kříže, kostel... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Dotace na mikrojesle

15.1.2016 Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo začátkem ledna 2016 výzvu k předkládání individuálních projektů. Výzva má název Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR. Obce, příspěvkové organizace či nestátní neziskové organizace mohou ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Grantový program 2016 vyhlášen!!!

5.1.2016 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Vyhlášení dotací pro Olomoucký kraj se blíží

4.1.2016 Krajští zastupitelé 18. 12. 2015 schvalují nové dotační programy na rok 2016. Hlavním důvodem změny dosavadního způsobu přidělování dotací je snaha o přehlednější proces poskytování dotací z rozpočtu kraje. Od letošního roku budou dotace bez oborového zaměření zrušeny a místo nich je velmi v&yac... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Výzva na podporu bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

22.12.2015 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 18. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Výzva nazvaná „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ je zaměřena na... Celý text >
 

Dotace na energetické úspory bytových domů

11.12.2015 Na energetické úspory bytových domů lze nyní žádost dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek (kromě fyzických osob nepodnikajících) mohou nyní žádat na zateplení bytového domu, instalaci systémů nuceného větrá... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MŠMT vyhlásilo dotačí program na podporu sportu

11.12.2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vedle neinvestičních programů na podporu sportu, vyhlásilo dotační program v investiční oblasti. Jedná se o program 133510. V celkovém objemu státní podpory sportu pro rok 2016 je k dispozici bezmála 3,7 miliardy korun, z toho pro investice je rozpočet ve výši 870 milionů korun. O dotaci mohou ž&aa... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji

9.12.2015 Olomoucký kraj vyhlásí z kraje příštího roku příjem žádostí o dotaci z tzv. kotlíkových dotací. Všechny fyzické osoby z Olomouckého kraje mohou získat až 150 tis. Kč na výměnu zdroje tepla - kotle na pevná paliva a jeho výměnu za: - účinnější a novější kotel na pevná paliva... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Alokace dotačních programů MAS a Strategie CLLD

9.12.2015 Vážení čtenáři, MAS Hranicko s potěšením informuje o úspěšném získání osvědčení o standardizaci. U Standardů MAS je kladen důraz na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídícím orgánům, žadatelům i široké veřejnosti v &u... Celý text >
 

Dotace na veřejné osvětlení i na úspory otopné soustavy

4.12.2015 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo již tradiční program zaměřený na úspory energií. Obce tak mohou žádat o dotace na výměnu osvětlovacích těles, optimalizaci řídícího systému VO, dále také na výměnu konstrukčních prvků, kabeláže v zemi i výkopové práce. Důležitou podmínkou je, že musí b&y... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MINISTRYNĚ ŠLECHTOVÁ VYHLÁSÍ NOVÝ PROGRAM NA PODPORU DEMOLIC NEVYUŽITÝCH BUDOV

24.11.2015 Vláda ČR schválila návrh ministryně pro místní rozvoj, který by měl pomoci s řešením problému vylidněných a zdevastovaných budov. Na roky 2016 až 2018 má ministerstvo připraveno 300 milionů korun, konkrétně 100 milionů každý rok. Mnohá města a obce mají na svém území chátrající objekty, na jeji... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Sociální začleňování, rovnost žen a mužů, rovné příležitosti

24.11.2015 Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Od 19. 11. 2015 do 31. 1. 2016 mohou spolky, další nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob a další organizace vykoná... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Letní muzejní soutěž zná vítěze!

20.11.2015 V rámci akce Den kultury na zámku, která se konala v sobotu 24. 10. 2015, proběhlo vylosování třech šťastlivců, kteří od MAS Hranicko a provozovatelů expozic obdrželi zajímavé ceny. S losováním výherců pomohli i pan Miroslav Wildner, bývalý starosta, pan Ivo Lesák, současný místostarosta a pan Jiří Kudl&aacu... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Vyhlášení programu Technologie v rámci OP PIK je plánováno na 11. prosince 2015

9.11.2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR poskytuje bližší informace k výzvě do programu Technologie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto programu mohou žádat malé a střední podniky o... Celý text >


Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Chystané nejzajímavější výzvy?

5.11.2015 Pro konec letošního roku i rok 2016 jsou plánovány některé velmi zajímavé výzvy, o kterých bychom určitě chtěli informovat všechny potenciální žadatele.  Jako první je výzva č. 14 na rozšíření kapacit mateřských škol z Integrovaného regionálního operačního programu. Předpo... Celý text >
 

Dotazníkové šetření - outdoorové tělesné aktivity

29.10.2015 Vyzýváme širokou veřejnost k vyplnění krátkého dotazníku, který je součástí projektu E-ONE (European Outdoor Network Experience). Dotazník, který se týká Vás a Vašeho vztahu k provozování tělesných aktivit pod širým nebem. Vaše údaje nám budou užitečné pro další... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Další Výzva z OPZ na Podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

22.10.2015 V rámci prioritní osy 1 Sociální začleňování a boj s chudobou operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020 byla vyhlášena Výzva s názvem Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování. Nejzazší termín pro podávání žádostí je Mezi způsobilé ... Celý text >
 

Dalších 6 miliard na kanalizace, čistírny odpadních vod, ovzduší i odpady. Startují nové výzvy z OP ŽP 2014–2020

16.10.2015

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašuje 7 nových výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020. Zřejmě nejvíce očekávanou je v... Celý text >


Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Prezentační výstava středních škol a jejich studijních a učebních oborů pro školní rok 2016/2017

12.10.2015 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Evropský sociální fond podpoří sociální podnikání

11.10.2015 Do 30. 11. 2015 mohou žadatelé předkládat svoje projektové záměry z oblasti sociálního podnikání. Osoby samostatně výdělečně činné, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti či družstva mohou získat až 6 mil. Kč na projekt v délce i 24 měsíců. Výzva nazvaná Podpora sociálního podnik&a... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Hledáme záměry na budování komunitních center v regionu

30.9.2015 MAS Hranicko na své nedávné Valné hromadě schválila rozdělení alokací pro vlastní dotační program MAS-IROP, který na Hranicko přinese v letech 2016-2020 přes 46 milionů Kč investičních dotací především v oblastech cyklodopravy, infrastruktury pro vzdělávání a také do sociální oblasti.Jednou z podporovan&yacut... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Slosování účastníků letní muzejní soutěže

29.9.2015 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dne 24.10.2015 se v Hranicích koná akce "Den kultury na zámku". Během této akce proběhne slosování účastníků letní muzejní soutěže o tři hodnotné ceny. Kdo ještě nestihl odevzdat hrací listy, může tak učinit nejpozději do 16.10. v TIC Hranice. Všichni soutěžící... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Strategický výbor k SCLLD finalizoval návrh podporovaných oblastí a jednotlivé alokace

4.9.2015 Ve čtvrtek 3. 9. 2015 proběhla schůze Strategického výboru k SCLLD, jejímž úkolem bylo . Strategický výbor vycházel z výsledků jednání pracovních skupin (PS Ekonomický rozvoj, PS Obyvatelstvo, PS Životní prostředí a infrastruktura) a veřejné debaty, na kterých přítomní přiřazovali preferenční body k jednot... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Připomínkujte obsah Strategie rozvoje regionu Hranicko! Chybí v ní něco zásadního? Máte konstruktivní nápad, aktuálnější data?

3.9.2015 Vážení čtenáři, je zde poslední možnost pro připomínkování obsahu Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020! Naším cílem je vytvořit co nejaktuálnější strategický dokument, který přehledně obsáhne všechny oblasti možného rozvoje. Chceme předejít případným nedostatkům, kterých si mohou v&scar... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Prosíme všechny rodiče s dětmi na 1.stupni Základní školy o pomoc!!!

3.9.2015 Vážení rodiče, přátelé, prosíme Vás tímto o vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou použity pro vytvoření žádosti o dotaci k výzvě z Operačního programu zaměstnanost, na podporu realizace příměstských táborů a hlídání dětí po skončení vyučování dle potřeb rodičů. Dotazník... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU